İletişim

                                                          İLAN

               

        S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden;

        Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2020/2021 ve 2021/2022 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.11.2022 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat:10:30 'da Keşan Belediyesi Kapalı Spor salonunda yapılacaktır.

       Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 32'nci Maddesi doğrultusunda 20.11.2022 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

       Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur. 

                                                                               YÖNETİM KURULU 

       

                                                     GÜNDEM

  1-Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın teşkili ( 1 Başkan 2 Katip üye seçimi )

  2-Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

  3-Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 4-2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 5-Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2020-31.07.2021 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 6-Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi  doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2021-31.07.2022 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 7-Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2020/2021 ile 2021/2022 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları , Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

 a-01.08.2020-31.07.2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 b-01.08.2021-31.07.2022 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 9-Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2022/2023 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 10-Birlik Anasözleşmesi'nin 68'inci ve Kooperatif Anasözleşmesi'nin 67'nci Maddelerine istinaden;Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gönderilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2016/2017 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 11-Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa,orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2022/2023 iş yılı , yıllık çalışma programı ve tahmini  bütçesinin okunması,incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 12-Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 13-12'nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 14-12'nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda;Birlik Anasözleşmesi'nin 68'inci ve Kooperatif Anasözleşmesi'nin 67'nci Maddelerine istinaden;Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2022/2023 iş yılı risturnlarının dağıtılabilmesi ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 15-12'nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda;Birlik Anasözleşmesi'nin 68'inci ve Kooperatif Anasözleşmesi'nin 67'nci Maddelerine istinaden;Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2017/2018 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 16-12'nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 iş yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

17-2022/2023 ve 12'nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

18-Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

19-İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

20-Kooperatif Anasözleşmesi'nin 43'üncü Maddesi 1'inci fıkrasına istinaden;Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi.

21-Tasnif Kurulunun teşkili.

22-Yönetim Kurulu üyelerine 6 asıl  ve 6 yedek üyenin gizli oyla seçimi(4 yıllık süre için)

23-Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asıl ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi (4 yıllık süre için)

24-Dilek, temenniler ve kapanış.